ประหยัดพลังงาน
(Energy Saving)
 
งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า ด้วยเครื่องเทอร์มอล สแกน (หาจุดร้อน จุดต่อที่มีปัญหา และอุปกรณ์ ที่มีความร้อนเกินปกติ) เพื่อป้องกันการเกิดการ ลัดวงจร ป้องกันการเกิดอัคคีภัย
 
 
 
ไฟฟ้ากำลัง
(Electrical Power)
 
ระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ (Electrical Hight - Low Voltage Installation) ตรวจเช็ค ACB (Function Test) และ CAP. BANK (ACB (Function Test)
 
 
 
ไฟฟ้าควบคุม
(Electrical cabinet)
 
บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี หรือประจำ เดือนพร้อมใบรับรองการตรวจสอบ ซ่อม/แก้ไข การ์ดควบคุมในระบบ , อินเวอร์เตอร์ , บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
ทีมงานมีประสบการณ์
(Professional service)
 
ทางบริษัทฯได้ให้คำปรึกษาวิเคราะห์และเสนอ แนวทางการลดใช้พลังงานในองค์กรโดยรับ ประกันผลการประหยัดอื่นๆ อีกมาก
มายด้วย ทีมงานที่มีประสิทธิ์ภาพ
 
 
 
 
 
WELCOME TO PROMT
 
บริษัท พร้อม โซลูชั่น ซัพพลาย จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับงาน ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกล ระบบ PLC ระบบ SCADA ในโรงงานอุตสาหกรรม ทางบริษัทฯได้ให้คำปรึกษาวิเคราะห์และ เสนอแนวทางการลดใช้พลังงานในองค์กร โดยรับประกันผลการ ประหยัดอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิ์ภาพ
Project Reference View All Project